Impact of the driving cycle on exhaust emissions of buses in Hanoi

Tác động của chu trình lái tới sự phát thải khí xả của xe buýt tại Hà Nội

  • Thi Yen Lien Nguyen School of Environmental Science and Technology, Hanoi University of Science and Technology
  • Trung Dung Nghiem Faculty of Transport Safety and Environment, Hanoi University of Transport and Communication, Vietnam
  • Minh Quý Cao School of Environmental Science and Technology, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam
Keywords: driving cycle, driving feature, bus, emission, real-world driving data

Abstract

The impact of driving cycle on exhaust emissions of buses in Hanoi was presented in this article. A typical driving cycle of buses in Hanoi was developed based on the real-world driving data, and it also was assessed that has a good conformity with the real-world driving data. The typical driving cycle and European Transient Cycle part 1 (ETC-part1) were used to estimate vehicle emission according to different driving cycles. The obtained results showed that emissions level of CO, VOC, PM, CO2 and NOx of the buses were very different between two driving cycles, especially CO2 and NOx. This paper, therefore, reconfirms the necessity of the development of the typical driving cycle before conducting the emission inventory for mobile sources.

Tác động của chu trình lái tới sự phát thải của xe buýt tại Hà Nội đã được trình bày trong bài báo này. Một chu trình lái đặc trưng của xe buýt Hà Nội đã được xây dựng dựa trên dữ liệu hoạt động ngoài thực tế của phương tiện, và chu trình lái này cũng đã được đánh giá có sự phù hợp rất cao với dữ liệu lái ngoài thực tế. Chu trình lái đặc trưng và chu trình thử ETC-part1 được sử dụng để đánh giá phát thải của phương tiện theo các chu trình lái khác nhau. Các kết quả đạt được cho thấy mức độ phát thải CO, VOC, PM, CO2 và NOx của xe buýt rất khác nhau giữa hai chu trình lái, đặc biệt là CO2 và NOx. Do đó, bài báo khẳng định sự cần thiết phải xây dựng chu trình lái đặc trưng trước khi thực hiện kiểm kê phát thải đối với nguồn động.

Author Biography

Thi Yen Lien Nguyen, School of Environmental Science and Technology, Hanoi University of Science and Technology

Faculty of Transport Safety and Environment, Hanoi University of Transport and Communication, Vietnam

Pollutants emission as function of driving cycle
Published
2017-01-17
Section
Research articles