Effects of nano silver on the growth of banana (Musa spp.) cultured in vitro

Ảnh hưởng của nano bạc lên sự sinh trưởng của cây chuối (Musa spp.) nuôi cấy in vitro

  • Dang Giap Do Institute of Tropical Biology, Vietnam Academy of Science and Technology. 9/621 Hanoi highway, Linh Trung ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh City
  • Thi Kim Thuy Dang Institute of Tropical Biology, Vietnam Academy of Science and Technology. 9/621 Hanoi highway, Linh Trung ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh City
  • Thi Huyen Trang Nguyen Institute of Tropical Biology, Vietnam Academy of Science and Technology. 9/621 Hanoi highway, Linh Trung ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh City
  • Thi Duoc Nguyen Institute of Tropical Biology, Vietnam Academy of Science and Technology. 9/621 Hanoi highway, Linh Trung ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh City
  • Trong Tuan Tran Institute of Tropical Biology, Vietnam Academy of Science and Technology. 9/621 Hanoi highway, Linh Trung ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh City
  • Duong Duc Hieu Institute of Tropical Biology, Vietnam Academy of Science and Technology. 9/621 Hanoi highway, Linh Trung ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh City
Keywords: chlorophyll content, plant development, banana, plant growth, Musa spp., nano silver

Abstract

Nano silver has positive effects on the growth and development of in vitro plants. In this study, shoots of in vitro banana with 1 cm in length were cut off the tip which was cultured in Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with 30 g.L-1 sucrose, 15% coconut water (v/v), 5 mg. L-1 6-Benzyladenine (BA), 8 g.L-1 agar and nano silver (1, 3, 5, 7 ppm). After twenty days cultured, shoots in the medium supplemented with 1 ppm nano silver have grown well with 8.4 times multiplication and total chlorophyll content (2.05 mg.g-1), three-fold higher than in the control experiment. All new shoot samples were cultivated in a new medium with same component and supplemented with 1 mg. L-1 active charcoal to study root formation. The results showed that the best medium for root development was the one with 3 ppm nano silver. In this treatment, the height of shoots, number of leaves, number of roots, root length, fresh weight, dry weight and total chlorophyll content were 2.90 cm, 4.40 leaves per explant, 7.10 roots per explant, 7.7 cm per explant, 1.47 g per explant, 0.136 g and 3.17 mg.g-1, respectively. In vitro healthy seedlings with equal size were grown in nurseries. Different concentrations of nano silver (5, 10, 15 ppm) were sprayed on once a week. After 30 days, the highest quality result was observed at concentration 5 ppm with shoot of 4.86 cm in length, 5.20 leaves per shoot, 4.60 roots per explant, root of 4.87 cm in length and 3.07 g per explant in fresh weight.

Nano bạc có tác động tích cực lên quá trình sinh trưởng và phát triển của một số loài thực vật nuôi cấy in vitro. Trong nghiên cứu này, chồi non in vitro có chiều cao 1 cm đã cắt bỏ đỉnh được nuôi cấy trên môi trường MS có bổ sung 30 g/L đường, 15% nước dừa (v/v), 5 mg/L BA, 8 g/L agar và nano bạc ở nồng độ 1, 3, 5, 7 ppm. Sau 20 ngày nuôi cấy, mẫu cấy phát triển tốt trên môi trường bổ sung nano bạc nồng độ 1 ppm với hệ số nhân chồi 8,4 lần, hàm lượng chlorophyll tổng số đạt 2,05 mg/g, cao gấp ba lần so với mẫu đối chứng. Mẫu cấy được chuyền sang môi trường mới có thành phần tương tự và bổ sung thêm 1 mg/L than hoạt tính để khảo sát sự tạo rễ. Kết quả cho thấy mẫu cấy trên môi trường có nồng độ nano bạc 3 ppm phát triển tốt nhất với chiều cao cây 2,90 cm/mẫu; số lá 4,40/ mẫu; số rễ 7,10/ mẫu; chiều dài rễ 7,7 cm/mẫu; khối lượng tươi 1,47 g/mẫu, khối lượng khô 0,136 g/mẫu và hàm lượng chlorophyll tổng đạt 3,17 mg/g. Những cây con in vitro phát triển tốt được trồng ngoài vườn ươm. Các dung dịch nano bạc có nồng độ 5, 10, 15 ppm được dùng để phun lên cây 1 lần/ tuần. Sau 30 ngày, kết quả cao nhất ghi nhận ở dung dịch có nồng độ 5 ppm với chiều cao chồi đạt 4,86 cm, 5,20 lá/chồi, 4,60 rễ/mẫu, chiều dài rễ đạt 4,87 cm và khối lượng tươi đạt 3,07 g/mẫu.

Author Biography

Duong Duc Hieu, Institute of Tropical Biology, Vietnam Academy of Science and Technology. 9/621 Hanoi highway, Linh Trung ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh City

Department of Bioconversion Technology

Banana plants watered with different concentrations of nano silver solution after 30 days
Published
2018-11-07
Section
Research articles