Evaluation of two eco-friendly botanical extracts on fruit rot pathogens of orange (Citrus sinesis (L.) Osbeck)

Hiệu quả của hai loại dịch trích thực vật đối với các tác nhân gây thối trái cam 
(Citrus sinensis (L.) Osbeck)

  • Thanh Toan Le College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University, 3/2 Str., Can Tho city
  • Trong Ky Vo College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University, 3/2 Str., Can Tho city
  • Huy Hoang Nguyen College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University, 3/2 Str., Can Tho city, Viet Nam
Keywords: Aspergillus niger, Colletotrichum sp., leaf extract, orange fruit

Abstract

Fruit rot caused by Aspergillus niger and Colletotrichum sp. could cause rapid and severe damage on orange fruits. Current control method of orange fruits is mainly applied by usage of harmful pesticides, leading to chemical residues on fruits, environmental pollution and human poisoning. One of alternative methods of reducing pesticides is to use botanical extracts. This study was conducted to evaluate the in vivo antifungal efficacy of aqueous extracts from the leaves of neem and basket plants against A. niger and Colletotrichum sp. Orange fruits artificially inoculated by fruit rot pathogens were immersed into leaf extracts of 6% (w/v) neem or basket plants for 30 s, and kept for 11 days to record lesion length at room temperature. Orange fruits immersed into sterile distilled water were used as the control treatment. The results showed that at 11 days after inoculation, extracts of neem and basket plants significantly reduced the Aspergillus rot lesions by 109.08 and 124.00 mm, respectively. In addition, anthracnose lesions on orange fruits were statistically inhibited by treatments of neem and basket plants, with the average lesion diameters approximately 160.00 and 154.75 mm, respectively, at day 11 of the conducting experiment. The results of this study showed that leaf extracts of neem and basket plant at the concentration of 6% could be used as a natural alternative to control the in vivogrowth of rot pathogens of orange fruits. These extracts have a bright future in modern plant protection to replace conventional synthetic pesticides in agro-ecosystem.

Thối trái bởi Aspergillus nigerColletotrichum sp. gây ra các thiệt hại nghiêm trọng trên cam. Biện pháp phòng trừ bệnh trên trái cam hiện nay chủ yếu dựa vào thuốc hóa học, dẫn đến tồn dư thuốc trên trái cây, ô nhiễm môi trường và gây độc cho con người. Một trong các phương pháp thay thế giúp giảm sử dụng thuốc hóa học là sử dụng dịch trích thực vật. Nghiên cứu này đã được thưc hiện để đánh giá hiệu quả in vivo của dịch trích ở nồng độ 6% của neem hoặc lược vàng đối với A. nigerColletotrichum sp. Các trái cam đã lây nhiễm nhân tạo tác nhân gây thối trái thì được nhúng vào dịch trích ở nồng độ 6% của neem hoặc lược vàng trong 30 giây, và giữ đến 11 ngày để ghi nhận chiều dài vết bệnh ở nhiệt độ phòng. Cái trái cam được nhúng vào nước cất thì dùng như nghiệm thức đối chứng. Kết quả cho thấy ở 11 ngày sau khi chủng bệnh, dịch trích neem và lược vàng làm giảm đáng kể vết thối Aspergillus lần lượt là 109,08 và 124,00 mm. Bên cạnh đó, vết bệnh thán thư trên trái cam đã bị ức chế có ý nghĩa thống kê bởi các dịch trích neem và lược vàng, với đường kính trung bình các vết bệnh lần lượt là 160,00 và 154,75 mm, ở ngày 11 của thí nghiệm. Kết quả của nghiên cứu này đã chỉ ra rằng dịch trích neem và lược vàng ở nồng độ 6% có thể sử dụng như một biện pháp thay thế tự nhiên trong việc phòng trừ sự phát triển của tác nhân gây thối trái cam. Các loại dịch trích này có tương lai trong bảo vệ thực vật hiện đại, thay thế các loại thuốc hóa học tổng hợp truyền thống trong hệ sinh thái nông nghiệp.

Efficacy of leaf extracts on anthracnose lesions’ development caused by Colletotrichum sp. on orange fruits
Published
2018-11-23
Section
Research articles

Most read articles by the same author(s)