Potential for water reuse in Vietnam

Tiềm năng tái sử dụng nước tại Việt Nam

  • Emmanuel Oertlé Institute for Ecopreneurship, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW), Hofackerstrasse 30, CH-4132 Muttenz, Switzerland https://orcid.org/0000-0003-4066-9377
  • Duc Toan Vu Thuyloi University, 175 Tay Son Street, Hanoi, Vietnam
  • Dinh Chuc Nguyen Institute of Regional Sustainable Development, Vietnam Academy of Social Sciences, Vietnam Academy of Social Sciences, No.1 Lieu Giai, Hanoi, Vietnam
  • Laurin Näf Institute for Ecopreneurship, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland
  • Sandra Regina Müller Institute for Ecopreneurship, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland
Keywords: water reuse, wastewater recycling, water reclamation, decision support tool, water resources management, multi-criteria analysis, Vietnam

Abstract

Southeast Asian countries and Vietnam in particular are facing water security challenges; water reclamation is increasingly being considered as a favorable solution. Despite the availability of suitable technologies, several constraints often prevent stakeholders and especially decision makers exploiting their potential. In this paper we present the results of applying a decision support tool (DST) to evaluate water reclamation, support pre-feasibility studies and build capacity for water reclamation in Vietnam. The DST and its data are open access, providing information related to local and international water and wastewater quality standards. In this research we identified high potential Vietnamese case studies and conducted a systematic PISTLE analysis considering six dimensions (Political, Institutional, Social, Technical, Legal and Economic) at a multiple local stakeholder workshop. Key barriers and drivers for water reclamation implementation were identified. Measures proposed during the workshop could serve as a starting point for the development of water reclamation projects in Vietnam.

Các nước Đông Nam Á và đặc biệt là Việt Nam nói riêng hiện đang phải đối mặt với những thách thức về đảm bảo an ninh nguồn nước; cải tạo nguồn nước hiện đang được xem là một giải pháp thuận lợi. Mặc dù các công nghệ phù hợp đã có sẵn, nhưng một số hạn chế đã ngăn cản các bên liên quan và đặc biệt là những nhà làm chính sách có thể khai thác các tiềm năng của những công nghệ này. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày các kết quả của việc áp dụng một công cụ hỗ trợ quyết định (DST) để đánh giá việc cải tạo nguồn nước, hỗ trợ các nghiên cứu tiền khả thi và xây dựng các khả năng cải tạo nguồn nước ở Việt Nam. DST và dữ liệu của nó là nguồn truy cập mở, cung cấp thông tin liên quan đến những tiêu chuẩn về chất lượng nước và nước thải của địa phương và quốc tế. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã xác định các tình huống điển hình có tiềm năng cao của Việt Nam và tiến hành phân tích PISTLE có hệ thống xem xét sáu khía cạnh (Chính trị, Thể chế, Xã hội, Kỹ thuật, Pháp lý và Kinh tế) tại một hội thảo của các bên liên quan tại địa phương. Những rào cản chính và yếu tố vận hành của việc thực hiện cải tạo nguồn nước cũng đã được xác định. Các giải pháp được đề xuất trong hội thảo này có thể đóng vai trò là điểm khởi đầu để phát triển các dự án cải tạo nguồn nước ở Việt Nam.

Published
2019-07-15
Section
Event reports