Relationship of dissolved inorganic carbon (DIC) concentrations with some environmental variables in the Red River water in the period 2008 - 2015

Mối quan hệ giữa hàm lượng cacbon vô cơ dạng hòa tan (DIC) với một số yếu tố môi trường trong nước sông Hồng trong giai đoạn 2008 – 2015

  • Thi Phuong Quynh Le Institute of Natural Product Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
  • Thi Xuan Binh Phung Electric Power University, 235 Hoang Quoc Viet, Bac Tu Liem, Hanoi
  • Thi Thuy Duong Institute of Environmental Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
  • Duc Nghia Le Institute of Natural Product Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
  • Tu Cuong Ho Institute of Environmental Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Keywords: dissolved inorganic carbon (DIC), weathering, Red River

Abstract

Dissolved Inorganic Carbon (DIC) is one of the main chemical components in water and very sensitive with environmental changes. DIC content in river water closely relates with natural weathering process and human activities in the whole basin. Therefore, DIC concentration reflects the impact of natural conditions and human activities in the basin to river water quality. This paper presents the survey results of the DIC concentrations at 4 sites in the Red River system during the period from January 2008 to December 2015 and simultaneously considers the relationship between some environmental variables and the DIC concentrations in the river water. The survey results showed that the DIC concentrations in the Red River water varied from 9.1 to 29.9 mgC.L-1, averaging 19.6 mgC.L-1 during the study period. The DIC concentrations are positively correlated with pH values and some major ions concentrations in river water, such as K+, Na+, Ca2+, SO42- but negatively correlated with water temperature. These relationships also indicate that the DIC concentrations in the Red River water are influenced by natural conditions, rather than by human activities in the river basin.

Cacbon vô cơ hòa tan (DIC) là thành phần hóa học cơ bản trong nước và rất nhạy cảm với những thay đổi của các yếu tố môi trường. DIC có mối liên hệ chặt chẽ với sự phong hóa tự nhiên và các hoạt động của con người trên quy mô toàn lưu vực. Do đó, DIC phản ánh mức độ tác động của các điều kiện tự nhiên và con người trong lưu vực tới chất lượng nước sông. Bài báo trình bày kết quả quan trắc hàm lượng DIC trong nước sông Hồng, đồng thời xem xét mối quan hệ giữa một số yếu tố môi trường với hàm lượng DIC trong nước sông trong giai đoạn 1/2008 – 4/2015. Kết quả cho thấy hàm lượng DIC trong nước sông Hồng dao động trong khoảng 9,1 to 29,9 mgC.L-1, trung bình đạt 19,6 mgC.L-1 trong giai đoạn tháng 1 năm 2008 – tháng 12 năm 2015. Hàm lượng DIC có mối tương quan theo tỷ lệ nghịch với nhiệt độ nước sông; đồng thời có mối tương quan tỷ lệ thuận với giá trị pH và hàm lượng một số ion như K+, Na+, Ca2+, SO42-... tại 4 vị trí quan trắc trên sông Hồng. Các mối quan hệ này thể hiện rằng hàm lượng DIC trong nước sông Hồng chịu ảnh hưởng chính của các đặc điểm tự nhiên hơn là các tác động của con người trong lưu vực.

Relationship between DIC and pH in the Red River water at four sites
Published
2016-11-01
Section
Research articles

Most read articles by the same author(s)