Preliminary investigations of organic pollution in water environment of some urban lakes in Hanoi city, Vietnam

Bước đầu đánh giá ô nhiễm hữu cơ trong môi trường nước của một số hồ Hà Nội, Việt Nam

  • Bich Thuy Nguyen Institute of Natural Product Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology (VAST), 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam
  • Thi Bich Ngoc Nguyen Institute of Natural Product Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology (VAST), 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam
  • Thi Thuy Duong Institute of Environmental Technology, VAST, 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam
  • Thi My Hanh Le Institute of Tropical Technology, VAST, 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam
  • Quoc Long Pham Institute of Natural Product Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi
  • Duc Nghia Le Institute of Natural Product Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology (VAST), 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam
  • Thi Phuong Quynh Le Institute of Natural Product Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology (VAST), 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam
Keywords: organic carbon, water pollution, urban lake, Hanoi

Abstract

Lakes in Hanoi play an important role in local human life. However, along with the economic and social development, some urban lakes have been polluted, especially organic pollution. This paper presents the monthly survey results for organic pollution assessment of ten selected lakes in Ha Noi city: the Ho Tay, Truc Bach, Thien Quang, Ba Mau, Bay Mau, Hoan Kiem, Ngoc Khanh, Giang Vo, Thanh Cong and Thu Le lakes during the period from March 2014 to February 2015. The survey results showed that the Ba Mau lake was organic polluted at level IV whereas other lakes were contaminated by organic matters at level III. Organic pollution may come from both autochthonous and allochthonous sources. Compared with the results of previous studies, the water quality of 10 lakes in the period from March 2014 to February 2015 has been improved thank for the recent application of some positive solutions for lake environmental protection.

Hệ thống hồ ở Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, nhiều hồ trong nội đô đã và đang bị ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm hữu cơ. Bài báo này trình bày kết quả khảo sát ô nhiễm hữu cơ tại 10 hồ trong thành phố Hà Nội: hồ Tây, Trúc Bạch, Thiền Quang, Ba Mẫu, Bảy Mẫu, Hoàn Kiếm, Ngọc Khánh, Giảng Võ, Thành Công và Thủ Lệ trong thời gian từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 2 năm 2015. Kết quả khảo sát cho thấy hồ Ba Mẫu bị ô nhiễm hữu cơ ở mức IV, các hồ còn lại bị ô nhiễm hữu cơ ở mức III. Ô nhiễm hữu cơ tại các hồ có thể do cả hai nguồn cung cấp chất hữu cơ, ngoại lai và nội sinh. So với kết quả quan trắc trước đây, chất lượng nước 10 hồ Hà Nội đã được cải thiện do gần đây đã áp dụng một số biện pháp bảo vệ môi trường cho các hồ.

Average DO values in rainy and dry season of 10 lakes observed
Published
2016-11-01
Section
Research articles

Most read articles by the same author(s)