Kontakt

Neue Bachgesellschaft e. V.

Burgstraße 1-5 (Am Thomaskirchhof)
D-04109 Leipzig

Hauptkontakt

Neue Bachgesellschaft e.V.

Kontakt bei technischen Fragen

SLUB Dresden
Telefon +49 351 4677 311