Crude oil-utilizing strain Desulfovibrio vulgaris D107G3, a mesophilic sulfate-reducing bacterium isolated from Bach Ho gas-oil field in Vung Tau, Vietnam

Vi khuẩn khử sunphat ưa ấm có khả năng sử dụng dầu thô Desulfovibrio vulgaris D107G3 phân lập từ giếng khoan dầu khí mỏ Bạch Hổ, Vũng Tàu, Việt Nam

  • Thi Thu Huyen NGUYEN Faculty of Biotechnology, Ho Chi Minh city University of Food Industry, 140 Le Trong Tan, Tan Phu district, Ho Chi Minh city, Vietnam
  • Thi Kim Thoa TRAN nstitute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam
  • Thuy Hien LAI Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam
Keywords: mesophilic sulfate-reducing bacteria, D107G3, Bach Ho, crude oil utilization, Desulfovibrio vulgaris

Abstract

Some of anaerobic, mesophilic sulfate-reducing bacteria that produce H2S and cause microbial metal corrosion can degrade crude oil in anaerobic conditions. In this study, a mesophilic sulfate-reducing bacterial strain D107G3 isolated from Bach Ho gas-oil field in Vung Tau, Vietnam that is able to utilize crude oil in the anaerobic condition is reported. The strain D107G3 was classified as a Gram-negative bacterium by using Gram staining method. Basing on scanning microscopy observation, the cell of a strain D107G3 had a curved rod shape. The 16S rRNA gene sequence analysis showed that the strain D107G3 was identified as Desulfovibrio vulgaris with 99.7% identity. The suitable conditions for its growth that was determined via estimating its H2S production was the modified Postgate B medium containing 1% (v/v) crude oil, 1% NaCl (w/v), pH 7 and 30°C incubation. In these conditions, the strain D107G3 can consume 11.4 % of crude oil total and oxidize heavy crude oil (≥ C45) for one month at anoxic condition. These obtained results not only contribute to the science but also continue to warn about the dangers of mesophilic sulfate reducing bacteria to the process of crude oil exploitation, use, and storage in Vung Tau, Vietnam.

Trong bài báo này, chủng vi khuẩn khử sunphat (KSF) ưa ấm D107G3 phân lập từ giếng khoan dầu khí mỏ Bạch Hổ, Vũng Tàu, Việt Nam có khả năng sử dụng dầu thô trong điều kiện kị khí được công bố. Chủng D107G3 được xác định là vi khuẩn Gram âm nhờ phương pháp nhuộm Gram. Quan sát trên kính hiển vi điện tử quét cho thấy tế bào chủng D107G3 có hình que cong. Kết quả phân tích trình tự gen 16S rRNA đã xác định được chủng D107G3 thuộc loài Desulfovibrio vulgaris với độ tương đồng 99.7%. Thông qua đánh giá lượng H2S tạo thành đã khám phá được điều kiện thích hợp cho sinh trưởng của chủng D107G3: môi trường Postgate B cải tiến chứa 1% (v/v) dầu thô, 1 % NaCl (gL-1), pH 7 và nuôi cấy ở 30°C. Trong điều kiện đó, chủng D107G3 đã sử dụng được 11.4 % hàm lượng dầu tổng số, thành phần dầu bị phân huỷ là các n-parafin có mạch C≥45 sau 1 tháng nuôi cấy kỵ khí. Các kết quả này đóng góp về mặt khoa học và tiếp tục cảnh báo mối nguy hại của KSF ưa ấm đến việc khai thác, sử dụng và bảo quản dầu mỏ ở Vũng Tàu, Việt Nam.

Published
2020-11-12
Section
Research articles