Decolorization of Reactive Red 195 solution by electrocoagulation process

Nghiên cứu khử màu nước thải nhuộm hoạt tính Red 195 bằng keo tụ điện hóa

  • Yuan-Shing Perng Department of Environmental Engineering, Dayeh University, No.168, University Rd., Dacun, Changhua- 51591, Taiwan, Republic of China (R.O.C.)
  • Ha Manh Bui Department of Environmental Engineering, Dayeh University, No.168, University Rd., Dacun, Changhua- 51591, Taiwan, Republic of China (R.O.C.)
Keywords: color removal, current efficiency, electrolysis, reactive red 195, dyeing wastewater

Abstract

In this study, the application of bipolar electrocoagulation (EC) with iron electrode has been assessed for color removal of simulated wastewater containing Reactive Red 195. The influence of initial pH, sodium sulphate concentration, initial dye concentration, electrolysis time, and electric current were examined. The optimum operational parameters were found to be pH =11, concentration of dye = 50 mg L-1, sodium sulphate concentration = 1200 mg L-1, electrolysis time = 5 min, and electric current = 4 A. In such condition, color removal efficiency achieved over 99%. This result indicates that EC can be used as an efficient and “green” method for color removal from reactive dye solution.

Trong nghiên cứu này, quá trình khử màu nhuộm hoạt tính (Reactive Red 195) được khảo sát bằng hệ thống keo tụ điện hóa điện cực kép, với vật liệu sắt. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khử màu như pH, nồng độ màu nhuộm, nồng độ muối Na2SO4, thời gian phản ứng và cường độ dòng được lựa chọn nghiên cứu. Kết quả cho thấy hệ thống điện hóa trên loại gần như hoàn toàn màu nhuộm với hiệu suất đạt trên 99 % tại pH 11, nồng độ màu 50 mgL-1 và nống độ muối Na2SO4 1200 mgL-1 trong khoảng thời gian 5phút. Kết quả trên cho thấy keo tụ điện hóa có thể xem là một phương pháp xử lý hiệu quả và “xanh” trong việc loại bỏ hoàn toàn màu từ nước thải nhuộm hoạt tính.

Author Biographies

Yuan-Shing Perng, Department of Environmental Engineering, Dayeh University, No.168, University Rd., Dacun, Changhua- 51591, Taiwan, Republic of China (R.O.C.)

Department of Environmental Engineering

Ha Manh Bui, Department of Environmental Engineering, Dayeh University, No.168, University Rd., Dacun, Changhua- 51591, Taiwan, Republic of China (R.O.C.)

Department of Environmental Engineering

Published
2014-04-24
Section
Research articles