Decolorization of reactive dyeing wastewater by ferrous ammonium sulfate hexahydrate

Nghiên cứu khử màu nước thải nhuộm hoạt tính bằng muối sắt II

  • Yuan-Shing Perng Department of Environmental Engineering, Dayeh University, No.168, University Rd., Dacun, Changhua- 51591, Taiwan, Republic of China (R.O.C.)
  • Ha Manh Bui Department of Environmental Engineering, Dayeh University, No.168, University Rd., Dacun, Changhua- 51591, Taiwan, Republic of China (R.O.C.)
Keywords: color removal, coagulation, dyeing wastewater, reactive Blue 19, reactive Black 5

Abstract

This paper presents the result of dyeing solution coagulation with the use of ferrous ammonium sulfate hexahydrate (FAS). The examined solution contains two reactive dyes: Black 5 and Blue 19. It has been shown that the efficiency of the dye removal depends on the type of dye, coagulation dosage and the initial pH. Our result showed that the increase of initial pH up to 12 enhanced the color removal efficiency; the FAS dose was determined 280 ml (Black 5) and 180 mg/l (Blue 19) at slow mixing time 15 min, agitation speed 60 rpm, and the initial dye concentration should be 50 and 100 mg/L for Black 5 and Blue 19, respectively.

Chất keo tụ sắt (II) amoni sulfate (FAS) được sử dụng khử màu của hai màu nhuộm hoạt tính phổ biến (Blue 19 và Black 5). Kết quả cho thấy, quá trình keo tụ bị ảnh hưởng nhiều bởi loại màu nhuộm, nồng độ chất keo tụ và pH của dung dịch đầu vào. Với nồng độ FAS 280 mg/l (Black 5) và 180 mg/l (Blue 19), pH đầu vào dung dịch khoảng 12, thời gian phản ứng 15 phút, tốc độ khuấy 60 vòng/phút ứng với nồng độ màu Black 50 mg/L và blue 100 mg/L dung dịch gần như mất màu hoàn toàn.

Author Biographies

Yuan-Shing Perng, Department of Environmental Engineering, Dayeh University, No.168, University Rd., Dacun, Changhua- 51591, Taiwan, Republic of China (R.O.C.)
Department of Environmental Engineering
Ha Manh Bui, Department of Environmental Engineering, Dayeh University, No.168, University Rd., Dacun, Changhua- 51591, Taiwan, Republic of China (R.O.C.)

Department of Environmental Engineering

Published
2014-07-25
Section
Research articles